ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21

Post Views: 152