การประกวดผลงานวิชาการ

ประกาศผลประกวด

ขอความร่วมมือสำหรับผู้ชนะการประกวด ดังนี้
    1. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท (กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน, กลุ่มนวัตกรรม, กลุ่มทั่วไปและกลุ่มนักศึกษา) ทุกอันดับ (รางวัลที่ 1, 2, 3
และชมเชย) นำเสนอผลงานทางวาจาเพื่อเผยแพร่ผลงาน ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมฟินิกส์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี(บริเวณเดียวกับที่จัดการประชุมวิชาการประจำปีฯ) ทั้งนี้ สามารถนำเสนอได้ทั้ง
การมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง ณ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบิกจากต้นสังกัด) หรือ นำเสนอ
ทางออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
    2. รับรางวัล ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.45 – 13.45 น. ณ เวทีกลาง อาคาร 11 – 12 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น.) ณ เวทีกลาง
ทั้งนี้ ผู้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาแนบเพื่อรับรางวัล
***หมายเหตุ ผู้หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อผู้ประสานงานก่อนการดำเนินการ
**ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รายชื่อผู้ประสานงาน
ประเภททั่วไปและนักศึกษา พทป.ณัฐพร ฤทธิ์สืบเชื้อ โทร 092-816-5941
ประเภท R2R               ภญ.เกษวราภรณ์ วงษ์พิมพ์ โทร 081-020-6078
                              พทป.รสรินทร์ ไพฑูรย์ โทร 062-559-9695
ประเภทนวัตกรรม          พทป.พิสิษฐ์พล นางาม โทร 087-5454945

 

Date

08 ก.ค. 2022
Expired!

Time

All Day

Location

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ฮอลล์ 11 - 12