ขอขอบคุณ หน่วยงานร่วมจัดและภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • รัฐสภา
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด (NUSA CSR)
 • บริษัท บีสโปค แลบส์ จำกัด (Bespoke Life Science Limited)
 • บริษัท แคนนาบิซ วัน
 • บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มูลนิธิการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • กรมการท่องเที่ยว
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • Business Economics Research and Development: IBERD
 • วิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว
 • บริษัท สามัคคีฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท แอ็บโซลูท เฮิร์บ จำกัด (Absolute Health)
 • วิสาหกิจชุมชนเวสต์แลนด์เฮิร์บ