ประกาศผลการกลั่นกรองและตารางเวลาประกวดผลงานวิชาการประจำปี 2567 รูปแบบออนไลน์

จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

1.ประเภทนวัตกรรม

2.ประเภท R2R

3.ประเภทนักวิชาการและนักศึกษาหลังปริญญา (G)

4.และประเภทผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี (S)

ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการรูปแบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและตารางเวลาการนำเสนอ ได้ที่ด้านล่างนี้

Powered By EmbedPress