(ร่าง 1) กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20