พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2562

พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2562

พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2562